Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 1. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 500m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

 Usnesení volebního období 2010-2014

 

  P R O G R A M
  Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Srby dne 11.11.2010
   
I.  ZO projednalo a schvaluje :
1.  Počet místostarostů – zvolen 1. místostarosta 
2.  Funkce starosty bude vykonávána jako neuvolněná
3.  Veřejnou volbu starosty a místostarosty obce
   
II.  ZO projednalo a volí :
1.  Starostu obce – Karla Stiebera
2.  Místostarostu obce – Pavla Janocha 
3.  Předsedu Finančního výboru – Jana Buriana
4.  Předsedu Kontrolního výboru – Jiřího Janocha 
5.  Členy finančního výboru – Zdeňku Janochovou
                                         a  Václava Helmu 
6.  Členy kontrolního výboru - Marcelu Trhlíkovou
                                         a  Marii Janochovou
7.  Předsedu Kulturní komise – Dagmar Batovcovou
8.  Předsedu Komise živ. prostředí – Stanislava Viktoru
9.  Předsedu Komise za rozvoj obce – Václava Klímu
   
III.  ZO projednalo a zřizuje :
1.  Kulturní komisi 
                     /členové - Karel Stieber, Jan Burian/
2.  Komisi životního prostředí 
                     /členové-František Špeta, Jaroslav Viktora/
3.  Komisi pro rozvoj obce 
                     /členové-Lenka Janochová, Radek Špeta/
   
IV.  ZO projednalo a stanoví :
1.  Měsíční odměnu za výkon funkce starosty ve výši 8000,- Kč.
2.  Měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši 3500,- Kč. 
3.  Měsíční odměnu za výkon funkcí předsedů výborů a komisí ve výší 870,- Kč.
   
   
   
   
  U S N E S E N Í
  Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Srby
dne 11.11.2010
1. Schválení programu
2. Určení počtu místostarostů: 
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty:
5. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
6. Volba předsedy finančního výboru
7. Volba předsedy kontrolního výboru
8. Volba členů finančního výboru
9. Volba členů kontrolního výboru
10. Stanovení odměny za výkon funkce starosty 
11. Stanovení odměny za výkon funkce místostarosty 
12. Stanovení odměny za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva 
13. Stanovení odměny za výkon funkce předsedy komise zastupitelstva 
   
  2. zasedání Zastupitelstva obce Srby dne 30.12.2010
  I. ZO projednalo  a  schvaluje :
14. Rozpočtové provizorium na období 01-03/2010
15. Smlouvu s firmou AssecoSolutions,a.s.Praha – využití informačního systému Fenix 
16. Záměr obce o pronájmu nebytových prostor čp. 101
17. Smlouvu na pronájem nebytových prostor čp. 101 
  S Hien Dang Xuanem
18. Smlouvu o dílo s firmou D-PROJEKT Plzeň Nedvěd s.r.o. – na zpracování PD – dopravní infrastruktura pro zóny RD, Z3 a Z4 dle ÚP obce Srby
19. Darovací smlouva od Krajského úřadu PK – počítačová technika – projekt Internetizace knihoven
20.  OZV č.1/2010 o místním poplatku ze psů
21. OZV č. 2/2010 o místním poplatku za komunální odpad
   
  3. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 31.3.2011
  I. ZO projednalo  a  schvaluje :
22. Rozpočet obce na rok 2011
23. Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2010 
24. Smlouva s firmou SILBA s.r.o. Plzeň – oprava MK parc. č. 906 v obci Srby
25. Darovací smlouva s Občanským sdružením Babybox Praha na finanční dar ve výši 1.000,- Kč
26. Dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem
   
  4. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 30.6.2011
  I. ZO projednalo  a  schvaluje :
27. Závěrečný účet obce za rok 2010
28. Rozpočtové opatření č. 1/2011 
29. Kupní smlouvu mezi Obcí Srby a p. Karolínou Punčochářovou a Stanislavem Punčochářem , Srby 61- odkoupení  pozemkové parcely č. 622/6 v ú.k. Srby
30.   Darovací smlouvu s firmou Gornicky s.r.o na finanční finanční dar obci ve výši 10.000,- Kč na podporu sportu a tělovýchovy v obci 
31. Smlouvu s firmou AlfaSoftware, spol. s r.o. Klatovy o užívání programového vybavení mzdyAvensio č. A-1971
32. Smlouvu s firmou AlfaSoftware, spol. s r.o. Klatovy o programátorském servisu a podpoře programu mzdyAvensio č. A-1972 
33. Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za r. 2010. 
   
  5. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 29.9. 2011
  I. ZO projednalo  a  schvaluje :
34. Program 5. zasedání zastupitelstva obce
35. Rozpočtové opatření č. 2/2011
36. Rozpočtový výhled na období  2012/2013
37. Veřejnoprávní smlouvu s Městem Nepomuk o zabezpečení  provedení zápisů do informačního systému RÚIAN
38. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel s Městem Nepomuk
   
  6. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 27.12.2011
  I. ZO projednalo  a  schvaluje :
39. Program  6. zasedání zastupitelstva obce
40. Rozpočtové opatření č. 3/2011
41. Rozpočtové provizorium na období 01-03/2012
42. Odpisový plán dlouhodobého majetku obce od 1.1.2012 – rovnoměrný odpis majetku
43. Záměr obce – směna pozemku č.662/6 za pozemek č. 662/7 mezi obcí Srby a p. Martinem Helmou, Srby 76
44. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2011 –místní poplatek za sběr, likvidaci a zneškodňování komunálních odpadů .
45. Dohoda o provedení zimní údržby MK na období 2011/2012 s p. Marií Průchovou, Sedliště.
46. Dodatek č. 7 smlouvy sběru, odvodu a zneškodňování KO s firmou Becker Bohemia Plzeň
47. Prominutí pohledávek z důvodu nedobytnosti /Horová-Karlíková, chata   Srby E7/ - poplatek KO 900,- Kč a nájem obecního pozemku 1830,- Kč
   
  7. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 24.2.2012
  I. ZO projednalo  a  schvaluje :
48. Program  7. zasedání zastupitelstva obce
49. SOD s firmou Brunát Dnešice – údržba zeleně v obci
50. SOD s firmou SOFT-RADIO Vodňany – realizace bezdrátového rozhlasu
51. Směná smlouva mezi obcí Srby a panem Martinem Helmou,Srby75 – směna pozemku č. 622/6 za pozemek č.622/7 v k.ú. obce Srby
52. Smlouva o nájmu nebytových prostor č.p. 101 – změna nájemce
53. Záměr obce – prodej pozemku č. 906/2
54. Dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti územní v r. 2012
55. Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2011
   
  8. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 29.3.2012
  I. ZO projednalo  a  schvaluje :
56. Program 8. veřejného zasedání ZO
57. Převod hospodářského výsledku za r. 2012
58. Návrh rozpočtu obce na rok 2012
59. Smlouva o dílo s firmou SILBA, s.r.o., Plzeň
   

      9. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 25.6.2012

         I. ZO projednalo  a  schvaluje :       
60.    Program  9. zasedání zastupitelstva obce
61.    Závěrečný účet obce za rok 2011, vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření
         obce -  bez výhrad
62.    Přijetí investiční dotace z rozpočtu plzeňského kraje ve výši 120.000,-  na 
         Bezdrátový rozhlas v obci Srby /PSOV2012/
63.    Rozpočtové opatření č. 1/2012
           
       II. ZO projednalo a bere na vědomí :
64.    Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za 
         rok 2011 
65.    Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za r.2011

   

      10. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 27.9.2012

         I. ZO projednalo  a  schvaluje :       
66.    Program  10. zasedání zastupitelstva obce
67.    Rozpočtové opatření č. 2/2012
68.    Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na 
         úseku projednávání přestupků s městem Nepomuk
69.    Darovací smlouvu s občanských sdružením Babybox  pro odložené děti
         STATIM na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč 
70.    Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku /dohoda s 
         vlastníkem pozemku/ s firmou d&b bohemia, s.r.o., El.Krásnohorské 13,
         323 00 Plzeň /ppč.883/5 – obec.komunikace/

   

     11. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 20.12.2012      

       I.   ZO projednalo  a  schvaluje :       
71.    Program  11. zasedání zastupitelstva obce
72.    Rozpočtové opatření č. 3/2012
73.    Rozpočtové opatření č. 4/2012
74.    Rozpočtové provizorium na období 01-03/2013    
75.    Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
         sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
76.    Smlouva o nájmu nebytových prostor – nemovitost čp.101   
77.    Záměr obce na prodej pozemku ppč. 906/2 v k.ú. Srby nad Úslavou

      II.  ZO projednalo a ruší :
78.    Usnesení č. 53/2012 ze dne 24. 2. 2012

   

     12. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 31.1.2013

        I.    ZO projednalo  a  schvaluje :       

79.    Program 12. zasedání ZO
80.    Vytvoření společného školského obvodu ZŠ Nepomuk    
81.    Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 906/2, vč. návrhu na vklad
         do katastru nemovitostí

   

     13. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 28.3.2013

      I.        ZO projednalo  a  schvaluje :

82.    Program 13. zasedání ZO
83.    Inventarizační zprávu obce za rok 2012
84.    Účetní závěrku obce za rok 2012
85.    Převod hospodářského výsledku za rok 2012
86.    Rozpočet obce na rok 2013
87.    Dodatek č. 1/ 2013 ke Smlouvě o poskytnutí  finančního příspěvku
         na dopravní  obslužnost

     14. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 23. 5. 2013

      I.        ZO projednalo  a  schvaluje :

88.   Program 14. zasedání ZO
89.   Smlouva o dílo s firmou OKNAMONT Nepomuk na výměnu oken a dveří budovy OU
90.   Cenovou nabídku firmy Silba Plzeň, a.s. na opravu MK 367.091,- Kč
91.   Zprávu na uplatnění Územního plánu obce Srby
92.   Darovací smlouvu OS Babybox-STATIM, Praha 10 – na 1000,- Kč

    15. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 27. 6. 2013

     I.        ZO projednalo  a  schvaluje :  

93.   Program 15. zasedání ZO
94.   Závěrečný účet obce za rok 2012, vč. zprávy o přezkoumání hospodaření – bez výhrad
95.   Rozpočtové opatření č. 1/2013
96.   Rozpočtový výhled na období 2014 - 2015
97.   Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o společném školském obvodu ZŠ Vrčeň
99.   Smlouva o dílo s firmou SILBA s.r.o. Plzeň na opravu MK
98.   Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za r. 2012

    16. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 26. 9. 2013

     I.        ZO projednalo  a  schvaluje : 

  99.   Program 16. zasedání ZO
100.   Dodatek č. 8 – Aktualizace programu obnovy venkova obce Srby
101.   Odpis nevymahatelné pohledávky UNICOS Klatovy ve výši 1.153,28 Kč
102.   Smlouva o dodávní zboží s firmou UNIBRICK Nepomuk
103.   Jmenování revizní komise pro revizi knihovny Srby

    17. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 19.12.2013

      I.  ZO projednalo  a  schvaluje :

104.   Program 17. zasedání ZO
105.   Rozpočtové opatření č. 2/2013
106.   Rozpočtové opatření č. 3/2013
107.   Rozpočtové provizorium na období 01-03/2014
108.   Smlouva o nájmu nebytových prostor čp.101 na r.2014
109.   Dohodo o provádění zimní údržby MK s firmou Průchová, Sedliště 12.
110.   Smlouvy o pronájmu obecních pozemků zastavené plochy chatami od 1.1.2014
111.    Materiální výpomoc pro p. J.-Čínovce, byte7m Srby 7

      II.  ZO projednalo a ukládá

1.   Starostovi obce sepsan s panem J. Cínovcem Smlouvu na úhradu skutečných nákladů
      výstavby komína v čp. 77. (dle faktury)

    18. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 30. 1. 2014

      I.  ZO projednalo  a  schvaluje :

112.   Program 18. zasedání ZO
113.   Odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 459/2013
114.   Smlouvu s J. Čínovcem o úhradě nákladů na stavbu komína, v č p. 77
115.   Stanovení sazby za prodej palivového dřeva
116.   Inventarizační zprávu obce Srby za rok 2013

    19. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 18. 4. 2014

      I.  ZO projednalo  a  schvaluje :

117.   Program 19. zasedání ZO
118.   Rozpočet obce na rok 2014
119.   Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji
          na dopravní obslužnost na r.2014
119.   Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů mezi obcí Srby
          a firmou EKO-KOM, a.s. Praha

    20. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 26. 6. 2014

      I.  ZO projednalo  a  schvaluje :

121.   Program 20. zasedání ZO
122.   Závěrečný účet obce za rok 2013 – bez výhrad
123.   Účetní závěrku obce za rok 2013
124.   Převod hospodářského výsledku obce za rok 2013
125.   Cenovou nabídku p. Chaloupka  na nátěr fasády budovy Obecního úřadu

      II.  ZO projednalo a bere na vědomí:

1.    Rozpočtové opatření č. 1/2014
2.    Závěrečný účet Svazku obcí pro odpadové hospodářství Štěnovice za rok 2013
3.    Návrh rozpočtu Svazku obcí pro odpadové hospodářství Štěnovice na rok 2014
4.    Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2013

    21. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 19. 9. 2014

      I.  ZO projednalo  a  schvaluje :

128.   Program 20. zasedání ZO
129.   Rozpočtové opatření č. 2/2014
130.   Rozpočtový výhled na období 2016 -2017