Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 4. 2018

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

Zpět

OO Podbrdská rallye

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711  Fax: 371519755  IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
Č.j.: DOP/959/2018 – Bo Sp. zn.: MÚ/DOP/605/18 V Nepomuku dne 23. 3. 2018 Vyřizuje: Ing. Marek Boublík                                   Tel.: 371519745 marek boublik@urad-nepomuk.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 14. 3. 2018 podané společností: Autoklub České republiky, Rally klub historických automobilů,              IČ 70804346, se sídlem Komenského 720/5, 323 00 Plzeň, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát,  č. j.: KRPP-369112/ČJ-2018-031106-48 ze dne 12. 3. 2018, v souladu s ustanovením  § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici č. II/177, II/191, III/11745,  III/17716, III/17727 a místních komunikacích v k. ú. obcí Sedliště, Srby, Vrčeň, Mladý Smolivec, Klášter, Kasejovice a Čížkov (okres Plzeň-jih), 
Doba platnosti: 6. 5. 2018 v době od 07:00 hod do 18:00 hod
Důvod: motoristická akce „VII. Podbrdská rallye Legend 2018“
Stanovené dopravní značení úplné uzavírky (tj. závodní okruh tvořený silnicemi č. II/191 z obce Dvorec do obce Vrčeň, dále po silnici č. III/17716 směrem na obec Sedliště, dále vlevo na místní komunikaci směrem na obec Srby a zpět do obce Dvorec po silnici č. III/11745):
B1  („Zákaz vjezdu všech vozidel“)  + E13 (s textem „Mimo vozidel povolení pořadatele“) + Z2 („Zábrana pro označení uzavírky“)
IP 10a („Slepá pozemní komunikace“) + E3a („Vzdálenost“)
Stanovené dopravní značení objízdné trasy (silnice č. II/177 a III/17727):
IP 22 („Změna organizace dopravy“ s nápisem „POZOR – Silnice II/191 v úseku Dvorec Vrčeň uzavřena“) IP 10b („Návěst před slepou pozemní komunikací“) IS 11c („Směrová tabule pro vyznačení objížďky“)
Dopravní značení bude osazeno dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Provedení dopravních značek: přenosné svislé dopravní značení, základní rozměrová řada, retroreflexní provedení
Odpovědná osoba pověřená za osazení dopravního značení: Daniel Krob,                            tel. 603 897 674. Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu: 1. Přechodná úprava provozu v dotčeném úseku PK bude kompletně osazena (způsobilou, odbornou oprávněnou osobou;  umístěna mimo hlavní dopravní prostor, se zachováním potřebné výšky i vzdálenosti DZ vč. vzájemné) podle podmínek tohoto opatření a podle předloženého návrhu žadatele v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. TP 65, 66, ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-5 a vyhl. č. 294/2015Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 2. Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto nebo jiným vhodným způsobem zneplatněno (ust. § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015). 3. Pořadatel v dostatečném časovém předstihu uvědomí uživatele přilehlých a dotčených objektů o termínu konání závodu a o časovém rozvrhu uzavření trati. Zároveň s tím učiní všechna dostupná opatření k zamezení vstupu diváků do nebezpečných míst. Přístup vlastníkům sousedních nemovitostí nebude znemožněn (resp. bude zajištěn). 4. V případě nutnosti, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK, bude přechodné dopravní značení doplněno o způsobilé osoby, řádně poučené a vybavené v souladu s § 79 zákona o silničním provozu a § 20 prováděcí vyhl. č. 294/2015 Sb.
O d ů v o d n ě n í Autoklub České republiky, Rally klub historických automobilů, IČ 70804346, se sídlem Komenského 720/5, 323 00 Plzeň, podal dne 14. 03. 2018 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č č. II/171, II/191, III/11745,  III/17716, III/17727, a místních komunikacích v k. ú. obcí Sedliště, Srby a Vrčeň (okres Plzeň-jih v souvislosti se sportovní akcí „VII. Podbrdská rallye Legend 2018“. Z tohoto důvodu dojde k úplnému uzavření provozu komunikace a k nařízení objízdné trasy. Žádost byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na uvedených pozemních komunikacích.
V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích   se k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dne 12. 3. 2018 vyjádřil příslušný policejní orgán, pod č. j. KRPP-36911-2/ČJ-2018-031106-48. Správní úřad na základě těchto podkladů vydává opatření obecné povahy v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích.
P o u č e n í Podle § 173 odst. 2 zákona správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá přechodná úprava provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Mgr. Jiří Bešta           vedoucí odboru dopravy             
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje) Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne
                 Sejmuto dne:
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti na úřední desce a její sejmutí z úřední desky. Potvrzenou písemnost po sejmutí vraťte vydávajícímu orgánu. 
Obdrží: - Autoklub České republiky, Rally klub historických automobilů, IČ 70804346, se sídlem Komenského 720/5, 323 00 Plzeň - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát (KRPP-25687-2/ČJ-2018-031106-48) - Městský úřad Nepomuk, se sídlem nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk – k vyvěšení na ÚD - Obec Srby, IČ 00574236, se sídlem Srby 75, 335 01 Nepomuk – k vyvěšení na ÚD - Obec Sedliště, IČ 00574244, se sídlem Sedliště 63, 335 01 Nepomuk – k vyvěšení na ÚD - Obec Vrčeň, IČ 00257427, se sídlem Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň – k vyvěšení na ÚD - Obec Mladý Smolivec, IČ 00256935, se sídlem Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk – k vyvěšení na ÚD - Obec Kasejovice, IČ 00256731, se sídlem Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice – k vyvěšení na ÚD - Obec Klášter, IČ 00256765, se sídlem Klášter 70, 335 01 Nepomuk – k vyvěšení na ÚD - Obec Čížkov, IČ 00256536, se sídlem Čížkov 28, 335 64 Čížkov – k vyvěšení na ÚD
Příloha: Stanovené dopravní značení DIO 
Příloha: Stanovené dopravní značení DIO 

Vyvěšeno: 5. 4. 2018

Datum sejmutí: 21. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět